This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

Terms & Conditions (Slovenia)

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SPLETNE TRGOVINE


BEVO d.o.o. , Slamnikarska 4, 1230 Domžale, Slovenija, matična številka: 8458740000, davčna številka: SI 22662588


Gospodarska družba BEVO d.o.o se ukvarja z razvojem, proizvodnjo in prodajo veganske hrane.SPLOŠNI DEL


 1. Splošni pogoji poslovanja

1.1. Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) družbe BEVO d.o.o. (v nadaljevanju Družba) so sestavni del vseh pogodb med Družbo in kupci izdelkov (v nadaljevanju tudi: potrošniki), ki poslujejo z Družbo.


1.2. Določila splošnih pogojev se uporabljajo tudi za vse pravno-poslovne izjave in druge storitve, ki izhajajo iz poslovanja med Družbo in potrošnikom.


1.3. Predmetni splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (SUVP oz. GDPR), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), , Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2).


1.4. Uporaba pojmov:

 • Potrošnik (v nadaljevanju tudi stranka) je vsaka stranka, ki je fizična oseba in pridobiva ali uporablja blago Družbe za osebne namene oziroma za namene izven svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.
 • Ponudba je enoten izraz za ponudbo v raznovrstnih oblikah, predračun ali drugo obliko predloga za sklenitev pogodbe, ki ga Družba ponudi potrošniku in ki potrošnika po sprejemu zavezuje.
 • Pogodba je sporazum v pisni obliki, ki je sklenjen med Družbo in potrošnikom. Za sklenitev pogodbe se šteje tudi ponudba ali predračun, ki ga Družba pošlje potrošniku in ga potrošnik sprejme oziroma potrdi. Predmetni splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe.
 • Predmet pogodbe so lahko vsi izdelki iz prodajnega kataloga Družbe.

1.5. Glede obveščanja potrošnika o dobavi, sklenitvi, odstopu ali spremembi pogodbe in vseh drugih informacij velja oddajna teorija. To pomeni, da se za dan obvestitve potrošnika šteje datum, ko Družba odpošlje obvestilo po komunikacijskem mediju.


1.6. Vsa obvestila potrošnikom Družba posreduje preko e-maila.


1.7. Družba se zavezuje, da bo v vsakem trenutku na svoji spletni strani nudila sledeče informacije:

 • Podatke o identiteti Družbe (ime podjetja, naslov sedeža, matična in davčna številka, podatki o vpisu v register z navedbo registra in številko vpisa)
 • Kontaktne podatke Družbe(e- poštni naslov)
 • Glavne značilnosti blaga v obsegu, ki ustreza nosilcu podatkov in blagu (vključno z informacijami o ponakupnih storitvah, zakonskimi jamstvi za skladnost blaga in prostovoljnih jamstvih)
 • Informacije o dobavljivosti izdelkov
 • Končno ceno blaga, vključno z davki, ali načinom izračuna cene, kadar cene zaradi narave blaga ni mogoče izračunati vnaprej
 • Informacije o morebitnih dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja ali opozorilo, da taki stroški lahko nastanejo, če jih ni mogoče vnaprej izračunati
 • Plačilne in dobavne pogoje 
 • Obdobje veljavnosti ponudbe
 • Pogoje in roke za odstop od pogodbe
 • Seznanitev z odgovornostjo za stvarne napake
 • Podatke o pritožbenem postopku

1.8. Družba se zavezuje, da ne bo postavljala nobenih pogodbenih pogojev, ki bi bili nepošteni do potrošnika, v skladu z določbami ZVPot-1. Nepošteni pogodbeni pogoji so nični.


 1. Uporaba splošnih pogojev poslovanja

2.1. Predmetni splošni pogoji so prednostni, torej v celoti nadomestijo manjkajoča, drugačna, nična in nasprotujoča pogodbena določila med Družbo in potrošnikom.


2.2. Predmetni splošni pogoji nadomestijo kakršnekoli splošne pogoje in druge dokumente stranke, razen če uporabo predmetnih splošnih pogojev Družba izrecno izključi v pisni obliki.


2.3. Splošni pogoji so sestavni del pogodb, sklenjenih med potrošnikom in Družbo. S sklenitvijo pogodbe se potrošnik v celoti strinja z vsebino predmetnih splošnih pogojev in potrjuje, da je v celoti seznanjen z vsebino predmetnih splošnih pogojev.


2.4. Predmetni splošni pogoji so dostopni na spletni povezavi http://www.juicymarbles.com/eu/splosni-pogoji. Seznanitev s splošnimi pogoji poslovanja je možna tudi na poslovnem naslovu Družbe.


2.5. Oddaja veljavnega naročila v spletni trgovini družbe se šteje za sklenitev pogodbe.


2.6. Splošni pogoji so za potrošnika zavezujoči le, če je bil pred sklenitvijo pogodbe ali ponudbe izrecno obveščen o njihovem obstoju. 1. Spremembe splošnih pogojev poslovanja

3.1. Ob morebitni spremembi splošnih pogojev postanejo spremembe za potrošnika zavezujoče z dnem, ko se z njimi seznani.


3.2. Šteje se, da je potrošnik seznanjen s spremembami v trenutku objave spremembe na spletni strani in ob potrditvi oddaje naročila. S tem se šteje, da potrošnik soglaša s spremembo splošnih pogojev.


3.3. Potrošnik, ki ne soglaša s spremembo splošnih pogojev, je dolžan v 2 dneh po seznanitvi s spremembami podati Družbi pisno izjavo o nestrinjanju. Če potrošnik v določenem roku ne sporoči svojega nestrinjanja s spremembami splošnih pogojev, se šteje, da se s spremembami strinja. V kolikor potrošnik poda izjavo, da ne soglaša s spremenjenimi pogoji poslovanja, ima Družba pravico, da odstopi od pogodbe.


3.4. V primeru, da bi bila posamezna določba v pogodbi ali splošnih pogojih neveljavna ali neizvedljiva ali če bi nastala pravna praznina, to ne vpliva na ostala določila v pogodbi ali splošnih pogojih, pri čemer sta pogodbeni stranki soglasni, da se namesto neveljavne ali neizvedljive ali neobstoječe določbe uporablja določba, ki je najbližja namenu ali cilju pogodbe. 1. Splošne določbe

4.1. Potrošnik je dolžan obvestiti Družbo o vseh podatkih in dejstvih, ki so pomembni za vzpostavitev in nadaljevanje pravno poslovnega odnosa.


4.2. Družba zbira nekatere osebne podatke potrošnikov. Vrste osebnih podatkov, namene njihove obdelave ter zakonske podlage za obdelavo ureja dokument Politika zasebnosti, ki je sestavni del splošnih pogojev poslovanja. Stranke se lahko seznanijo s Politiko zasebnosti na https://www.iubenda.com/privacy-policy/40957350.


4.3. Družba se trudi zagotavljati ažurnost informacij in podatkov v okviru spletne trgovine. Pri oglaševalskih sporočilih in v opisih izdelkov v spletni trgovini Družbe lahko pride do manjših odstopanj glede dejanskih lastnosti izdelka, ki ne zavezujejo Družbe. Družbo pa zavezujejo vse navedbe glede lastnosti blaga, ki so vključene v konkretni ponudbi oziroma pogodbi.  


4.4. Družba si pridržuje pravico do spremembe specifikacij ali informacij iz predhodne točke, brez predhodnega obvestila potrošniku, specifikacije in informacije pa so obvezujoče zgolj v primeru, če so določene v pogodbi.


4.5. Družbo pri poslovanju s potrošniki zavezujejo navedbe v oglaševalskih sporočilih o cenah, lastnostih blaga in garancijskih pogojih. Cene v oglaševalskih sporočilih so označene v evrih in vključujejo DDV. 1. Cene

5.1. Cene, prikazane na spletnem naslovu Družbe se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.


5.2. Cene zavezujejo od trenutka, ko potrošnik zaključi in pravilno odda naročilo. V primeru, da je podatek o ceni napačen ali se med obdelavo naročila cene spremenijo, ima potrošnik pravico do odstopa od pogodbe.  


5.3. Cene, ki so navedene v ceniku na spletni strani Družbe, vključujejo DDV. 


5.4. Pogodba med Družbo in potrošnikom se po uspešni oddaji naročila in njeni potrditvi shrani v elektronski obliki ter se shrani na strežniku Družbe. Potrošniku je pogodba dostopna na pisno zahtevo.


5.5. V primeru dostave izdelkov je standardna embalaža vključena v ceno izdelka. Stroške prevoza blaga podjetje lahko dodatno zaračuna po ceni, navedeni v ceniku. 1. Plačilne metode

6.1. Družba omogoča plačilo za izdelke na sledeče načine:

 • Plačilo preko aplikacije PayPal na bančni račun Družbe
 • Plačilo s plačilnimi (bančnimi oziroma kreditnimi) karticami (MasterCard, Visa,...) preko Stripe Inc.

6.2. Varnost osebnih podatkov in plačil je v domeni ponudnikov plačilnih storitev. Za vse ostalo Družba uporablja primerna tehnična in organizacijska sredstva za zagotavljanje varnosti in tajnosti osebnih podatkov ter plačilnih informacij.


6.3. V kolikor uporabnik ob naročilu izbere možnost plačila s plačilno kartico in plačilo ob naročilu izvede, preklic naročila po tem ni mogoč. Povračilo kupnine je možno samo v primeru, če predmet naročila uporabniku ni bil dostavljen, zaradi napake na strani ponudnika. 1. Izstavljanje računov

7.1. Družba pošlje potrošniki račun za naročeno blago na e-poštni naslov, ki ga stranka navede ob naročilu na spletni strani Družbe.


7.2. Dolžnost stranke je, da pred izvedbo naročila pregleda vse podatke in specifikacije naročila. Kasneje podani ugovori glede nepravilnosti izdanih računov niso upoštevni. 1. Lastništvo

8.1. Vsi zapisi, listine in druga dokumentacija, povezana s predmetom pogodbe, so in ostanejo v lasti Družbe tudi po sklenitvi pogodbe, razen če je Družba izdala pisno dovoljenje za uporabo tega gradiva. V primeru, da Družba izda soglasje za uporabo te dokumentacije, se potrošnik zavezuje, da bo omenjeno dokumentacijo uporabljal izključno za dogovorjene namene; prepovedana je reprodukcija, distribucija, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja brez pisnega soglasja Družbe. Potrošnik soglaša in je izrecno seznanjena, da omenjena dokumentacija predstavlja poslovno skrivnost Družbe.


8.2. Če v pogodbi med Družbo in potrošnikom ni dogovorjeno drugače, si Družba pridržuje lastninsko, avtorsko ter sorodne pravice na vseh dokumentih, ki so potrebni ali zagotovljeni v zvezi s sklenitvijo in/ali izvrševanjem pogodbe.


8.3. Družba je lastnik oziroma imetnik licence za vso intelektualno lastnino na spletni strani. Zaradi tega se le-ta ne sme uporabljati za komercialne namene. Če Družba ugotovi, da je stranka brez dovoljenja uporabljala intelektualno lastnino v njeni lasti, lahko Družba potrošniku prepove uporabo spletne strani, ob tem pa mora potrošnik vrniti ali uničiti vse materiale, ki jih je izdelal na podlagi navedene kršitve. 1. Zaupne informacije

9.1. Pogodbe, sklenjene med Družbo in potrošnikom predstavljajo zaupne podatke. Za zaupne podatke se štejejo tudi vsi podatki, ki jih Družba posreduje naročniku pred sklenitvijo pogodbe, kot so različni priročniki, navodila, tabele, ceniki, poslovni ali finančni podatki, ipd. Potrošnik se zavezuje, da bo za čas trajanja pogodbenega razmerja in še 5 let po njegovem prenehanju zaupne podatke Družbe zadržal v svoji sferi zasebnosti. V primeru kršitve te določbe je stranka odgovorna v skladu z veljavno civilno in kazensko zakonodajo.


 1. Omejitev odgovornosti

10.1. Družba se trudi zagotoviti pravilnost podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini. Lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena se lahko spremenijo tako hitro, da Družba ne uspe popraviti podatkov v spletni trgovini. V tem primeru bo Družba kupca obvestila o spremembah in mu omogočila odstop od naročila ali zamenjavo naročenega blaga.


10.2. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti blaga. Družba si prizadeva zagotoviti natančne fotografije prodajnih izdelkov, vendar je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične.


10.3. Družba si pridržuje pravico do začasne onesposobitve dostopa do spletne strani v primerih tehničnih težav ali vzdrževalnih del. V primeru pojavljanja tehničnih težav si Družba pridržuje pravico do preklica vseh naročil, izvedenih v obdobju pojavljanja tehničnih težav. V takih primerih bo Družba nemudoma obvestila stranko o tehničnih težavah ter posredovala navodila glede nadaljnjih postopkov. Stranka mora pred obiskom spletne strani Družbe na lastno odgovornost zagotoviti varnost svojih tehničnih sredstev za dostop do spletne strani in varnost uporabniških imen in gesel na spletni strani. 


10.4. Družba si pridržuje pravico, da izjemoma odstopi od izvedbe naročila v primerih, ko naročeni izdelki niso več dobavljivi ali če je ugotovljena povečana plačilna rizičnost kupca.V vseh takih in podobnih primerih bo potrošnik o morebitnem odstopu od pogodbe s strani Družbe nemudoma obveščena.


10.5. Družba si pridržuje možnost odstopa od pogodbe, če se ugotovi bistvena zmota v skladu z 46. členom Obligacijskega zakonika. To vključuje tudi očitne zmote v ceni. 1. Obravnava pritožb in reševanje sporov

11.1. Za razlago teh prodajnih pogojev ali pogodb, sklenjenih med Družbo in potrošnikom, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Pogodbeni stranki se zavežeta reševati vse spore na miren način, v primeru izčrpanja vseh izvensodnih poti za dosego sporazuma pa je za reševanje spora pristojno krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji glede na stalno ali začasno prebivališče stranke.


11.2. Skladno z zakonsko ureditvijo Družba ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.


11.3. Ponudnik, ki kot ponudnik blaga omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na spletni povezavi: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.


11.4. Družba spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov ter zagotavlja učinkovit in zaupen sistem obravnavanja pritožb. Pritožbo je potrebno poslati na e-poštni naslov support.eu@juicymarbles.com.


11.5. Družba bo potrošniku v 5 delovnih dneh po prejemu pritožbe potrdila prejem ter obvestila stranko o poteku in trajanju pritožbenega postopka. 1. Odstop Družbe od pogodbe

12.1. V primeru kršitve določil pogodbe ali teh splošnih pogojev s strani stranke ima Družba pravico odstopiti od pogodbe brez nadaljnjih obvestil stranki. V takem primeru Družba na transakcijski račun stranke vrne morebitne vplačane zneske.


12.2. Družba ima pravico do odstopa od pogodbe, če potrošnik ne izpolnjuje svojih obveznosti, če daje Družbi neresnične podatke, ki otežujejo ali onemogočajo izpolnitev pogodbe in če ne plača svojih obveznosti skladno s pogodbo in temi splošnimi pogoji. 1. Postopek oddaje naročila

13.1. Na spletni strani lahko potrošnik s klikom izbere možnost “dodaj v košarico”. Sistem nato izda obvestilo o uspešnem vnosu izdelka v košarico želenega blaga. Ko sistem zabeleži dodani izdelek v košarici, se lahko potrošnik vrne v trgovino s klikom na ustrezen gumb ali pa nadaljuje s postopkom plačila.


13.2. Če želi stranka odstraniti določen izdelek iz nakupovalne košarice, lahko s klikom na ikono košarice (zgornji desni kot na začetni spletni strani) dostopa do dodanih izdelkov ter s klikom na ikono “x”, ki se nahaja v desnem zgornjem kotu vsakega dodanega izdelka v košarici, odstrani izbrani izdelek. Če želi stranka dodati nove izdelke v košarico, najprej zapre odprt vmesnik košarice s klikom  kjerkoli izven območja vmesnika ali pa s klikom na gumb “x” v desnem zgornjem kotu vmesnika košarice, , nato pa nadaljuje s ponovitvijo postopka iz predhodnega člena.


13.3. Po potrditvi nakupovalne košarice z izbranimi izdelki sistem preusmeri stranko na obrazec s podatki. Za izvršitev naročila mora stranka pravilno izpolniti vsa polja razen tistih, ki so označena kot neobvezna. Sistem omogoča stranki, da shrani posredovane podatke v uporabniški račun za prihodnja naročila.


13.4. Uporabnik lahko izbira med zgoraj navedenimi načini plačila.


13.5. V primeru da ima uporabnik kodo za popust, jo lahko ob oddaji naročila vnese v za to posebej označeno polje.


13.6. Uporabnik navede naslov za dostavo in izbere med zgoraj navedenimi plačilnimi metodami.


13.7. Pred oddajo naročila lahko uporabnik preveri in po potrebi popravi vse vnesene podatke , ki mu jih v zvezi z naročilom sistem izpiše po uspešni potrditvi vseh predhodnih faz postopka.  Uporabnik naročilo potrdi s klikom na gumb “Plačaj zdaj”, s tem pa se zaveže k izpolnitvi pogodbe in potrdi, da je zavezan k plačilu. V primeru, da je naročilo uspešno oddano, sistem izpiše številko naročila.


13.8. Po uspešni oddaji naročila uporabnik na svoj e-poštni naslov prejme potrdilo o prejetju in potrditvi naročila. 1. Dobavni pogoji

14.1. Strošek dostave in ali je vključen v ceno izdelka je odvisen od navedbe v ceniku. 


14.2. V primeru, da Družba zaradi nepredvidljivih razlogov blaga ne more odpremiti v obljubljenem roku, o novem dobavnem roku obvesti stranko preko posredovanih kontaktnih podatkov.


14.3. Družba v nobenem primeru ne odgovarja za nedobavo blaga iz razlogov, na katere nima vpliva. Družba si bo prizadevala storiti vse potrebno, da se dobava blaga opravi čim hitreje in da bo stranka sproti in redno obveščana o morebitnih zamudah dobave s strani dobavitelja.


14.4. V primeru, da stranka ne prejme naročenega blaga v dogovorjenem roku, mora Družbo pozvati na izpolnitev obveznosti in določiti dodatni rok za izpolnitev obveznosti. Če Družba tudi v dodatnem roku ne opravi dobave oziroma izpolni obveznosti, lahko stranka odstopi od sklenjene pogodbe in zahteva vračilo že vplačanih zneskov za nakup blaga.


14.5. Na dostavne roke za izdelke lahko med drugim vplivajo nepredvidljivi dejavniki, kot so prometni zastoji, prometne konice in vremenske razmere za kar Družba ne odgovarja. 1. Prevzem blaga

15.1. V primeru dostave blaga preko partnerskih ponudnikov dostavne službe je stranka dolžna prevzeti blago v skladu s pogoji izvajalca dostavne službe. 1. Pravica do odstopa od pogodbe

16.1. Potrošnik nima pravice do odstopa od naročila skladno z izjemo 7. Odstavka 135.člena Zakona o varstvu potrošnikov, ker gre pri naročilu za: dobavo zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat in dostavo hrane, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku;


16.2. Po potrditvi prejema naročila ni možna sprememba vsebine naročila oz. končnega zneska naročila, razen izjemoma z odobritvijo Družbe. 1. Odgovornost za stvarne in pravne napake

17.1. Družba se zavezuje povrniti plačano kupnino ali na kakršen koli način zamenjati izdelke, če ti ne izpolnjujejo specifikacij ali drugih zahtev, ki niso povezane s skladnostjo, navedene v opisu izdelkov ali oglaševanju, ki je na voljo v času ali pred sklenitvijo pogodbe (»napake«).


17.2. Družba odgovarja za stvarne napake, ki jih je blago imelo takrat, ko je nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja prešla na stranko. Ta trenutek praviloma nastane s prevzemom blaga.


17.3. Napaka je stvarna:

- če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;

- če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;

- če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;

- če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.


17.4. Stranka je dolžna nemudoma oz. takoj, ko je mogoče, pregledati predmet pogodbe, ugotoviti morebitne napake in jih zabeležiti. V nasprotnem primeru Družba ne upošteva stvarnih napak, ki niso skrite in so bile znane ali bi morale biti znane ob pregledu predmeta pogodbe.


17.5. Stranka je dolžna o očitnih stvarnih napakah obvestiti Družbo nemudoma po dolžnem pregledu, najkasneje v roku 48 ur po prejemu in takoj po dejanskem odkritju skrite stvarne napake. V nasprotnem primeru Družba ni odgovorna za omenjene napake.


17.6. Stranka je dolžna obvestiti Družbo o napaki v roku dveh mesecev od odkritja napake.


17.7. Podjetje odgovarja za napake, ki obstajajo ob dobavi blaga in se pokažejo v dveh letih od dneva dobave blaga.


17.8. Po obvestitvi Družbe o stvarni napaki mora Potrošnik Družbi omogočiti pregled blaga in v obvestilu o stvarni napaki natančneje opisati napako.


17.9. Neznatnih stvarnih napak Družba ne upošteva.


17.10. Če Družba ugotovi obstoj stvarne napake skladno s pravočasnim in pravilnim obvestilom potrošnika, ima potrošnik v zvezi z blagom pravico, da od Družbe po vrstnem redu zahteva:

-   popravilo ali zamenjava blaga (zahteva za brezplačno vzpostavitev skladnosti),

-   vrnitev dela plačanega zneska v sorazmerju z napako (zahteva za znižanje kupnine), 

-   vrnitev plačanega zneska (odstop od prodajne pogodbe)


V primeru zahteve za brezplačno vzpostavitev skladnosti je popravilo blaga nemogoče, zato potrošnik nima pravice do izbire med popravilom in zamenjavo blaga.


Brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga od Družbe potrošnik zahteva v razumnem roku, ki od trenutka obvestila ni daljši od 30 dni.


Če v tem roku Družba ne popravi oz. zamenja blaga, je potrošnik upravičen zahtevati znižanje kupnine ali odstop od pogodbe in vračilo denarja. 


17.11. Kadar potrošnik odstopi od prodajne pogodbe, Družba potrošniku vrne plačan znesek nemudoma, vendar najpozneje v osmih dneh po ugotovitve stvarne napake. 


Kadar pa potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, Družba vrne del kupnine v osmih dneh od prejema zahtevka za sorazmerno znižanje kupnine.[


17.12.  Družba jamči, da v zvezi s predmetom pogodbe nobena tretja oseba nima lastninske pravice ali pravice avtorske ali industrijske lastnine, ki bi izključila, zmanjšala ali omejila pravice stranke. Družba zagotavlja, da so te pravice zaščitene s pogodbami, sklenjenimi med Družbo njenimi pogodbenimi partnerji.


Zadnja posodobitev: 1.8.2023

Cart

No more products available for purchase

Your Cart is Empty

More » Less «
 • List
 • Map